Wegens omstandigheden kunnen er momenteel geen bestellingen worden geplaatst

Klantenservice 0511 44 16 50 of info@opvoeren.nl

Nederland &rauo;

Gratis verzending

Bij bestellingen vanaf €75,- binnen Nederland en naar België vanaf €125,-

 

 

* Meer dan 14 Jaar Online

* Groot assortiment op voorraad

* Afhalen op afspraak mogelijk

* Scherp geprijsd !

Bekijk

0 producten

€ 0,00

Leverings- en algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten.

2. Totstandkoming overeenkomst

Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging per mail door Van Seggeren Internetverkopen BV, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De klant accepteert de leveringsvoorwaarden door de bestelling te plaatsen tevens verklaart de klant de voorwaarden te hebben gelezen dat de klant meerderjarig is of toestemming heeft van ouders of wettelijke verzorgers om bij Van Seggeren Internetverkopen BV te bestellen. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

3. Betaling / Prijzen

Wanneer er gekozen is in een vorm van vooruitbetaling dient de betaling binnen 7 dagen na de bestel datum bij ons binnen te zijn. Indien wij de betaling niet binnen 7 dagen hebben ontvangen is het mogelijk dat wij de bestelde artikel(en) niet meer kunnen leveren of niet meer voor de zelfde prijs. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten die een bank van de opdrachtgever in rekening brengt, deze zijn altijd voor rekening van de klant. Bij een bank opdracht door de klant zijn de eventuele transactie kosten altijd voor de opdrachtgever van de transactie. Alle prijzen van de aangeboden artikelen zijn in Euro en inclusief 21% omzet belasting, maar exclusief verzendkosten of eventueel rembours kosten tenzij anders vermeld of overeengekomen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele typefouten.

4. Leveringen / Leveringstermijnen

De eventuele opgegeven levertijden door Van Seggeren Internetverkopen BV zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn.
Wanneer een artikel niet meer leverbaar is om wat voor reden dan ook zal Van Seggeren Internetverkopen u op de hoogte brengen door middel van telefoon of per mail.
De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. 
Van Seggeren Internetverkopen BV is gerechtigd to het doen van deelleveringen.

5. Retour Zendingen

Retour zendingen worden alleen aangenomen als deze voldoende zijn gefrankeerd en voorzien zijn van een duidelijk afzender! Ongeacht de reden van het retour zenden. Onderdelen kunnen alleen binnen 14 dagen retour gestuurd worden mits dit in overleg met ons gedaan wordt. Onderdelen die gebruikt of beschadigd zijn of niet meer in de originele verpakking zitten of speciaal zijn besteld zijn kunnen helaas niet retour gedaan worden. Het retour zenden is voor eigen kosten en op eigen verantwoordelijkheid van de koper en wij adviseren dan ook deze met handtekening te versturen. De verzendkosten heen en terug zijn voor de koper ook wanneer de aankoop boven de 75,00 euro bedraagt.

6. Reclames

De koper dient direct na aankomst de ontvangen producten te inspecteren of de juiste bestelde producten zijn ontvangen en wanneer er gebreken zijn deze binnen 24uur aan ons te melden bij voorkeur per e-mail of eventueel telefonisch. Wanneer u tijdig heeft gereclameerd kunt u in overleg met ons de ontvangen zending voldoende gefrankeerd terug sturen, ongefrankeerde zendingen worden door Van Seggeren Internetverkopen BV geweigerd. Wanneer u een onderdeel of onderdelen heeft ontvangen die u niet heeft bestelt en u gaat deze toch monteren kunnen deze achteraf helaas niet retour en is de eventuele schade die hier uit voort vloeit geheel voor koper. Mocht er inderdaad sprake zijn van een fout door Van Seggeren Internetverkopen BV dan zorgen wij voor een gratis herlevering nadat wij uw artikel hebben ontvangen. U krijgt achteraf een vergoeding voor de gemaakte verzendkosten van het artikel dat u heeft terug gestuurd.

7. Geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.

8. Overmacht

Indien Van Seggeren Internetverkopen BV door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Van Seggeren Internetverkopen BV wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

9. Garantie

Met betrekking tot producten van derden is Van Seggeren Internetverkopen BV tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Van Seggeren Internetverkopen BV liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Elektronische producten en tuning onderdelen zijn uitgesloten van garantie. Wij kunnen nimmer garantie geven op vermogen omdat de setup per bromfiets of scooter anders kan zijn waardoor het gewenste resultaat kan uitblijven. Van Seggeren Internetverkopen BV is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

10. Aansprakelijkheid

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Van Seggeren Internetverkopen BV in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Van Seggeren Internetverkopen BV niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Van Seggeren Internetverkopen BV. De klant vrijwaart Van Seggeren Internetverkopen BV te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. 

De aansprakelijkheid van Van Seggeren Internetverkopen BV blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Van Seggeren Internetverkopen BV de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Van Seggeren Internetverkopen BV ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

11. Afbeeldingen

Het is mogelijk dat bepaalde afbeeldingen afwijken van het echte product en er kunnen geen rechten worden ontleend door de afgebeelde foto.
In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Van Seggeren Internetverkopen BV.